j;;;;;7j;;;;;;;;;;j;;;;j;;;;;;;;;,;;;;;j;,;,;;;;;;j,,,;,;,,,,:;,::,:,:,,,:,,;,;;;,,:;;j;;,,,;;;,;,;;
;j;j;j7;;j;;;;;;;jj;;;;C;;;;;;;;;;;j;jj;,;;;;;;;,,;j,,,,:,..  .      ..,,;,,,;;jj;:,,;;;,;;;;;
j;;;jj;;;;j;;;;;jj;;;;;jj;;;j,;;;;;;;;;,j;;;;;;,,:;o;::  .,;jChkQEEWUkX3;, . ..,,;:,;;,;;;;;;j;;;;;
j;;jjj;;jj;j;;;jj;;3j;,;,;,;;;,;;;;;;;,,j;;;;;;;,;jo; ,jZBMNMNMNMNMNMNMNMNMNKIj;: .:;;;;;;;;;;;,,,;
;;;;j;;;jjj;;;;jj;;CJ;;;;;;;;;;;j;j;;;;,j;;;;,;,;,. .;EHMHBBHBNHHHHBHNNNNNMNMNMNMUj ,;;;;;;;:,;j,;;
;;;;,;;j;j;;;;,;,;;jJj;;;;;;;;,;jj;;;;,;;;;;j,.. ;XBMNHBHEBHHBBEEkBBHBHBHHHHHHNNMNM5:.;;;;;;;;7j;;;
j;;;;,;;j;;;;,;;;,;;;;j;;;;;;;;;j;;;;;,;7;;,j, CWMNNBBEEkEkUSUUkkEkKEWBBBBBHBHHHHMNMHj ,;;;;;,,,,;
LLJCC57oj;,,,;;;,;;;:,;;;;;;;;,;j;;;;;;j;,:. ;3NNMHHBKkkkkSUUkUkZSIGSkUKBBEBBHHHBNHNNMNE, .;;;;;,,:;
CCI5LCL5XILCCoj;;;;,,,,,;;;;;;j;;;,.:,;.:  ;BMNHBHBKUhUhSUhkQhGSL05I5GZkkEBBWHBBHHHNNMNMX. ,,;;;,;,
JC3CJCCICICI5X0XL0CCo3j;;;;;;;,,::,SC;:: :kMNNWEUSSEkhSUZG0SXZL0IC7jjjo0ZkkKKBBBBBBHHMHMNMH; ,;;,;,;
535C5353CCCC5C5C5C0IX0XLXCI3j;;;,.MNMNMNHNMNNHBUXjo3UkU0ICI3Cjjjjjj;ojJIUSkhEKBKBBBWHHHHNHMNj ;;;,;j
J373JC7C73JC737373737C7J7CJCCLC03jNL;jj;jMNHkkBMBGJISGILJI0ZZGCJjjjoJ0LZhUQhkEWBBBkBBHHNHHHMN;.;,;jj
7j7joj7j7j7jojojojjjjjjjojjjoj7oJjS;;;;5MNMHNNWUBKEESCC7GXZGSSUGSXZXGShQhZShkZEWBWBKBBHHNHHNMH..;jj;
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj;;IZjSBNHBWo 7NNhBKZjjjWKQICjjj5XUZSIGIZCLLQShhWEBWBEBBHHNHNNMj.;;;;
jjj;j;j;j;j;j;;;j;j;j;j;j;j;j;;,..XNMNHWBEEkLjNNMNNS7;jSBkBHE5Jjjj0SZ5II0GQGSUkhkkEEWWHBHHHHMNQ:;;;;
;j;j;;;j;;;j;j;;;;;j;;;;;;;;;;, ;HHKhEBBkkSEHMNWSMNHNNHWEKKHBHHHkQ0QQS0ZZSZS0UUUSkkBWBBHBHHMNMX:;;;j
;;;;;;j;;;j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;MHkZG3j;3kNBHESCIWNBUKBBMNNBK05j7EBKEQhGUSQSkShZkkBEBEHHNHNNMN; ;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.HNKUSCJjkEUCjjILUkhUI5kIhHHNMNHC,;SkEWBkhQUUkkkEBEBWHBWBHHNHHNH .,;,,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,, 0NHkEEWkNHkjj. jQkBNU.;j3IEkk0;SMNBkUSkBBkkZkhWBBBBBHkBBBHHHNNMj .,,,.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;.;NBkHHBNMNMHkXQkBkUSkHHUUI5IQIj;j0MNBBBEBBBkkkKEBKEEkQBHNHHHHHMBj;;;;.:
;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,;,;,;,;,.ENCCkHBHBHBHEBBkZS3j5kHMHBkG5ZSGCHNMNMNkZEkBWEkEEBKHkBKBBEWHHNHQj5IX50C
;;;;;;;;,;,;;;,;,;,;,;,;,;,.,MkGGEkHBWG3LKBSjjjXUkhkkkSEkBBBHMHEBHHkC3o7KMNMHHBHBWEBBHEBNHNk;jjJ7C35
;;;;;,;,;,;,;,;,,,;,;,,,,,, jNNBEkWhkkSG5I7jjLSX0jjjkUSJ;,;JG0ojjJIXhkWkBBBBBBHHNBHBHBHBHNB;;jjjjjjj
,;,;,;,;,;,,,;,,,,,,:,:,:,. ;MNKSBk0CjJSGQZIjJ3XSZojSBZ3, :;CISZSGhhWkKkkhkEBHHNMNHBkHMNS,;;jjjjjjj
;,;,;,;,;,,,,,,:,:,:,:,.,:: JNHSZEHEESSI7;JhEhQ50XGI5KUjjjJCXXSSkQkkBKWEKEWQBHHEkQkUKBMHj:;;jjjjjjjj
,,,,,,,,,,,,:,:,:,::::,;;;: JMBBEkkHHBEk0j;j3ShKhkkSkNkCSkhkUkhUSkQEEBKWkEEBBHkj;oIBEHj:,;;j;j;jjjjj
;;;;;;;;;;;;;;;,;,,,;;;,,:. 5NHBBkZGhkEkEkUI5J5CCCUEBkS5UkEkkhQSUUhkKEkkEkBBHBBjjjEhBj ,;;;;j;j;;;j;
;;;;,,,,,,,,:,:::,,;,:...:. oMBHkSICjjjjjJJCCJj770QkCoJ0ISSQShUhSkkEkkUkkWWZjChCjk05Hj:;;;;;;;;;;;;;
;::.,.:.:.::,:,,;;;.... . . ,NHEEEE03jC7JjjjC7C0UQZ5CC0L0C0IGGSSkUkhkQkkKWk;jCjjIQWNH.;;;;;;;;;;;;;;
...,:,.,...:.:,;:. ..:.:.. ;MHBBBkKkkXh0S0kQEUBhUXZXZLXCICI5XXSShSkQkkEhKkBkhSHNMNo ,,;;;,;;;;;;;;;
..,,:.,::.. :;;.. ....::: .XHBNKHBBBWXQLZ5EEKKBEhGUSSXXIX50XZXSShSUSkhkkQkHHKHMNW; ,,;,;,;;;;;,;;;;
.,:,::.:.: .;;...:.:.:.. .kHUUEHkEBHWBHBUSBKQkUGXSZS0Z0G0ZZZSUQhShSkhUKMHHN7 ,j  :,:,,,,;,;,;,;,;,;
:,,::.:.: .;;.. ....:.: 0BZSQkEHBhSkhEGhSSG05X0ZXSGSZSSkSUUhQkUkUkUkBMB5j, ....::,:,,;,,,,,,,,,;,;,
:,.:.:.,.:;:  ....... .jBUQShhEkBBBkSZQGSIZXS0SSQQkQkQhUkUkhkUkUkkBNMC.  :,;,,:,:,,,,,,,:,:,,;,;,;
,.:.:::.,;;;,:.  . . ;;SWkQkkkkEQkEHBBkkShShUkQkUkhkkkkhUhShhkkWHMNW, .:,,,;;:,:,:,:,:,:,:,,,,,,,,
:,::.:.:,;;jjjj;,,...:.,JBhUShUEkkQhSEWHHHBBEEkEkEkEkEkEkEkEKBHMNMBj  ,,,.:.:;,,,:,:,:,:,:,,,:,:::,
:.......:   ..:,; .  jhEkSUZkUQGSXGGkkBBHBHBHBHBHBHBBBHHMNMNZ:  ,,:. .::.,,,,,:,:,:,:,:,::.,:,:
 . .........  : .;,,,.:  ,5EUSXQSS0IC5CLC55X0Z0ZXZ0SQkkBBHWZ;  ,,. .  :,;:,;,.,,,::::::.:.,:,,;
 ........: ...:. :;j;;:::. :ZKhGSZQ0XC37jjoj3oooC5USkkEZj:  :::  ...  .;,.,,:.::;,,...,:,:;,,:
.... ..... ... :..   . .... jEBEEkWEKkkUSGQX0CX5C;;,,   :::     . ::;,..,::.,:;;;;;,,:,:,:.
,:.  ... ... ., ... . .    .;jj7j;;;;;;;,,:,.,.   ...    .. ..:,:.::,.,:,.:::,;,;,,,:...
.. ... ... . . .:. ..... .  ,,:    ...  .,;:. .,:..    . ..:.::;,:.:.,:::,:,::.::;,;;;,;,,
....... :.. .  ,   . .   ;;;           :.   ..:.:.. ::,...:.:.::,::::.,.,:,,;,;,;;

Who is Neeraj Sinha?

An introvert, a techie, a leader, a people’s manager, a traveller, a ghazal lover, a poet, a reader, a quintessential knowledge seeker, I in my pass time enjoy to jot down thoughts and Ghazals that I likes most. I relish the words and the feelings, however, less expressive myself. To know me more, go through the posts… hope you like the journey through the site.